לקוח פרטי

העלאת מסמכים לקוח פרטי

ת"ז - אם זה ביומטרי יש לצלם את שני הצדדים
דפי בנק 3 חודשים אחרונים מכל חשבונות הבנק שלך
ריכוז יתרות
פירוט הלוואות
תלושי שכר 3 חודשים אחרונים (שכירים)
אישור הכנסות (עצמאים)