לקוח עסקי

העלאת מסמכים לקוח עסקי

צילום תעודת התאגדות
דוחות מע"מ שנה אחורה
מאזן מבוקר אחרון
מאזני בוחן שנה אחורה
צילום תעודת זהות של בעל החברה/ עסק